Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

Vodič s kardiostimulátorom a defibrilátorom

Obrázok2

Implantovateľné kardiostimulátory a defibrilátory sú dnes  bežnou realitou. Kardiostimulátor slúži na elektrickú stimuláciu srdca pri jeho zastavení a pomalej činnosti. Implantovateľný defibrilátor  je celoživotný monitor, schopný zaznamenávať  poruchy srdcového rytmu vedúce k náhlemu úmrtiu – fibriláciu komôr a tzv. komorovú tachykardiu. Ak ich zaznamená, aplikuje naprogramované modality liečby  rátane elektrického šoku, život ohrozujúcu arytmiu ukončí a zabráni náhlemu úmrtiu.

Obrázok1

S ľuďmi – nositeľmi kardiostimulátorovdefibrilátorov, sa dnes môžeme stretnúť aj za volantom. Veď na Slovensku sa ročne implantuje približne 3 000 kardiostimulátorov a 1000 defibrilátorov.  Priemerný vek nositeľa  kardiostimulátora je asi 75 rokov, priemerný vek nositeľa  defibrilátora je asi 62 rokov.  Slovenská legislatíva umožňuje veľkej časti  ľudí – nositeľov kardiostimulátorov a defibrilátorov, viesť  za určitých okolností motorové vozidlo.  Sú k dispozícii štúdie, ktoré hovoria, že títo ľudia sú dokonca  bezpečnejší vodiči ako iní, pretože spôsobujú menej dopravných nehôd. Slovenská legislatíva určuje pravidlá   vedenia motorových vozidiel  na pozemných komunikáciách prísnejšie ako európske predpisy, najmä pre nositeľov kardiostimulátorov. V lekárskej praxi kardiológa sa v súvislosti s vedením motorového vozidla často  opakujú tieto otázky:

– môžem viesť motorové vozidlo?
– v ktorých situáciách by som nemal viesť motorové vozidlo?
– môže  sa vyskytnúť nepriaznivá  interakcia  motorové vozidlo – implantovaný prístroj?

Vedenie motorového vozidla

Ak lekár zistí u držiteľa vodičského oprávnenia skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu zdravotnú spôsobilosť,  je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa zistenia oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, u ktorej bola táto skutočnosť zistená.
Vo všeobecnosti pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, vedenie vozidiel upravuje zákon č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“). Ustanovenia zákona o cestnej premávke upravujú minimálne požiadavky na zdravotnú a psychickú spôsobilosť a podrobnosti o ich posudzovaní prostredníctvom vykonávacej vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Táto vyhláška v prílohe č. 5  definuje choroby a stavy, u ktorých za určitých okolností možno viesť motorové vozidlo a tie, pri ktorých je vedenie motorového vozidla vylúčené.  Sú tu uvádzaní aj  nositelia implantovateľných kardiostimulátorov a defibrilátorov.

Pre ľudí s implantovaným kardiostimulátorom na Slovensku platí, že môžu mať oprávnenie na vedenie motorového vozidla typu AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T. Podmienkou sú pravidelné lekárske prehliadky kardiológom so zameraním na túto chorobu alebo stav,  ak výsledky potvrdia zlepšenie. Oprávnenie  na vedenie motorového vozidla typu C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE nesmú mať ľudia s komplikovaným stavom po implantácii kardiostimulátora.

Ak má pacient závažnú pomalú činnosť srdca, ktorá sa prejavuje úplnou alebo čiastočnou stratou vedomia, nesmie mať vodičské oprávnenie žiadneho typu.  Tieto stavy sú bežne indikáciou  na implantáciu kardiostimulátora. Znamená to, že ak napríklad kardiostimulátor odmietne, zbavuje sa možnosti viesť  motorové vozidlo.

Striktnejšie sú predpisy pre ľudí s implantovaným automatickým defibrilátorom.

Pacienti s implantovaným defibrilátorom  sú vystavení riziku náhlej straty schopnosti riadiť motorové vozidlo. Súvisí to najmä  s možnosťou vzniku náhlej úplnej alebo čiastočnej straty vedomia aj pri správnej  funkcii implantovaného prístroja. Porucha vedomia môže vzniknúť v rôznych fázach  činnosti prístroja, ktoré sú  nevyhnutné na detekciu  a ukončenie/liečbu  život ohryzujúcej (s vysokou frekvenciou srdcových komôr) komorovej arytmie:

  • Fáza detekcie nebezpečnej komorovej arytmie:  defibrilátor potrebuje určitý čas, aby detekoval, že  vznikla nebezpečná rýchla komorová arytmia, ktorá pacienta ohrozuje na živote. Býva to od 10  sekúnd až do niekoľko minút, prístroj v tomto čase robí diagnostiku arytmie a vyberá správny liečebný  zásah na ukončenie arytmie.
  • Aplikácia vybratého liečebného zásahu. Elektrický výboj aplikovaný implantovaným defibrilátorom, je najúčinnejší spôsob záchrany života. Je bolestivý a môže ho sprevádzať porucha vedomia. Aj samotný výboj bez straty vedomia môže viesť k zníženej pozornosti a byť príčinou dopravnej nehody. Časť pacientov má prodromálne príznaky a vie výboj predvídať. Ak to je nevyhnutné, prístroj ho aplikuje opakovane. Najvyššie riziko opakovania výboja je prvé mesiace po implantácii a bezprostredne po aplikovanom výboji.

 

Schopnosť vedenia motorového vozidla sa u toho istého človeka s defibrilátorom časom  mení a treba ju opakovane prehodnocovať. Závisí od základného ochorenia srdca, dôvodu implantácie defibrilátora,  výskytu závažných arytmií, počtu  a type zákrokov defibrilátora, ich vnímania samotným pacientom. Pre vodiča je dôležité si uvedomiť, že schopnosť viesť motorové vozidlo môže byť prechodne znížená v priebehu a po elektrickom výboji z prístroja. Preto v takomto prípade by nemal pokračovať v jazde ak práve šoféruje a následne by mal konzultovať svojho kardiológa. Na mojom pracovisku väčšinu implantovaných defibrilátorov kontrolujeme na diaľku, preto po prvom priblížení sa k transmiteru prístroja (obyčajne doma)  špecializovaný kardiológ na implantačnom pracovisku už bude mať  informácie o činnosti prístroja z tohto obdobia a zaujať  stanovisko aj v telefonickom rozhovore.

Vyhláška č.9/2009 hovorí, ľudia po implantácii, náhrade a výboji defibrilátora môžu mať oprávnenie na vedenie motorového vozidla typu AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T. Podmienkou sú pravidelné lekárske prehliadky kardiológom so zameraním na túto chorobu alebo stav,  ak výsledky potvrdia zlepšenie. Posudzujúci kardiológ  dá súhlas na vedenie motorového vozidla obvykle po komplexnom zhodnotení zdravotného stavu a funkcie implantovaného  prístroja. V ostatných prípadoch  platí trvalý zákaz šoférovania. Jednoducho povedané, pacient z defibrilátorom  nemôže byť profesionálnym šoférom. Privátne šoférovanie môže za určitých okolností povoliť lekár. Ak pacient prekonal  život ohrozujúcu komorovú arytmiu alebo má vysoké riziko jej vzniku  a nemá implantovaný defebrilátor, nemôže šoférovať.

Interakcia  motorové vozidlo – implantovaný prístroj

Šoféri – nositelia kardiostimulátorov a defibrilátorov, nás obvykle  konzultujú ohľadne dvoch situácií.

„Môžem si v aute zapínať bezpečnostný pás?“ Pre pacientov s implantovaným kardiostimulátorom a defibrilátorom býva totiž používanie bezpečnostných pásov nepohodlné,  ak sa pás dotýka implantovaného prístroja. Obávajú sa poškodenia kože nad prístrojom alebo samotného prístroja, alebo môžu pociťovať v tomto mieste bolesť. Obávajú sa čo  sa stane s ich prístrojom, ak nastane  dopravná nehoda a bezpečnostný pás sa  prudko  zatiahne. V súčasnosti používané trojbodové uchytenie bezpečnostného pásu (uchytenie hore nad ramenom, v pracke a pri dverách), ktoré tieto pocity zmenšujú. Pri dopravnej nehode bezpečnostný pás zastaví telo v úplne vzpriamenej polohe, aby zabránil narazeniu smerom k volantu, alebo k palubnej doske. Na slovenskom trhu je v súčasnosti dostupné špeciálne tričko, ktoré je vybavené štítom na  ochranu implantovaného pristroja ( viď obrázok). Tričko je vyrobené z jemnej bavlny. Ochranný štít je zo syntetického materiálu D 30, ktorý je pevný a pružný a pred praním sa z kapsy v tričku vyberie. Tričko je použiteľné na ochranu kardiostimulátora a defibrilátora  aj pri iných činnostiach v každodennom živote, ako je napríklad šport, turistika s batohom, fyzická práca s možnosťou mechanického  poškodenia prístroja, hra so psom.

Obrázok2

„Môžem šoférovať auto s elektrickým alebo hybridným pohonom?“ Táto  otázka je témou mnohých laboratórnych meraní aj  klinických pozorovaní odvtedy, ako sa začali používať elektromobily a hybridy. Je  známe, že implantované kardiostimulátory a defibrilátory  ovplyvňuje elektromagnetické pole, ktoré pri svojej činnosti  vytvárajú rôzne elektrické prístroje a magnety. Je známe, že elektromagnetická interferencia  môže viesť k nesprávnej detekcii arytmie a vyvolať nesprávnu reakciu defibrilátorov v podobe neadekvátnych výbojov, alebo nepriaznivo ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov. Urobili  sa početné merania elektromagnetického poľa pri rôznych fázach prevádzky elektromobilov. Ukázalo sa, že elektromagnetická aktivita nízkej intenzity (do 100 mili-gausov) je  merateľná iba počas nabíjania  a to v miestach blízko nabíjania a na sedacej ploche sedadla pod ktorým je umiestnená batéria. U žiadneho pacienta nedošlo k žiadnej závažnej interferencii  alebo iným rušivým javom, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili funkciu implantovaného prístroja. Potvrdzuje sa, že elektromobily sú z hľadiska elektromagnetickej interferencie  bezpečné.

Okolnosti, za ktorých  môžu  ľudia s implantovaným kardiostimulátorom a defibrilátorom viesť motorové vozidlo  sa v rôznych krajinách líšia. Preto pri ceste do zahraničia je nevyhnutné zistiť si pravidlá v tranzitných aj v cieľovej krajine.

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc, FESC, Odborný konzultant ÚAMK SR
Prednosta II. kliniky kardiológie a angiológie SZU
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica

Páči sa Vám tento článok? Podporte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email

Prečítajte si ďalšie články:

1 Komentár

  1. Dobrý podvečer prajem.Kde kúpim také tricko zo štítom na ochranu kardiostimulátora.Hladam a nikde ani zmienka …ďakujem za odpoved

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *