Vitajte na webovom sídle ÚAMK SR

+421 948 799 710

Telefónny kontakt

smrecan@uamk.sk

Emailová adresa

Tomášikova 30

Sídlo

Šťastné a veselé…

Všetkým motoristom aj nemotoriston, všetkým účastníkom cestnej premávky želáme pokojné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný návrat do kruhu svojej rodiny. Váš kolektív ÚAMK SR

Zasadnutie ÚAMK SR a UNAS

Dňa 9.septembra 2019 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie Prezídia Ústredného automotoklubu Slovenská republika (ÚAMK)

O nás

ÚAMK SR ako moderný európsky automotoklub občanov na Slovensku pôsobí v oblastiach dopravnej bezpečnosti, motorizácie, dopravno-bezpečnostných edukačných podujatí pre rodiny s deťmi už viac ako 100 rokov. Predovšetkým ponúka riešenia v oblastiach dopravno-bezpečnostného vzdelávania detí a mládeže, a prevencie dopravných nehôd.

Naše ciele

Bezpečnosť

Ochrana života, zdravia a majetku vodičov a nemotorizovaných účastníkov cestnej premávky.

Vzdelávanie

Dosiahnutie účinného dopravno – bezpečnostného vzdelávania najmä žiakov základných škôl

Legislatíva

Podieľať sa na tvorbe, dohľade a usmerňovaní dopravno – bezpečnostnej legislatívy Slovenska

Spoločnosť

Podieľať sa na tvorbe, dohľade a usmerňovaní dopravno – bezpečnostnej legislatívy Slovenska

Členstvo

Rozvoj programu jedinečných výhod pre členov ÚAMK SR

Oblasti pôsobenia

Dopravná výchova

Ústredný automotoklub Slovenská republika v rámci sekcie Dopravnej výchovy napomáha dopravnej výchove motoristov, ale najmä detí v školskom veku. Sekcia dopravnej výchovy ÚAMK SR spolu s Ministerstvom školstva SR zameriava svoje úsilie na skvalitnenie dopravnej výchovy detí v súlade s dohodami a zmluvami Európskej únie a Valného zhromaždenia OSN. Obsiahla dopravná výchova je pre neskoršie správanie dospelých účastníkov cestnej premávky veľmi dôležitá. Preto ÚAMK SR berie dopravnú výchovu veľmi vážne. Dnešných cyklistov pripravuje na ich možnú budúcnosť ako vodičov a vodičky motorových vozidiel.

Mototuristika

,,Každá rodina vlastniaca auto alebo motorku je základná mototuristická jednotka“ Sekcia mototuristiky ÚAMK SR združuje mototuristov záujemcov o rekreačnú mototuristiku, ktorej účelom je športové vyžitie, cestovanie a turistika, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok a prírodných krás. Okrem rekreačnej mototuristiky sa sekcia zaoberá aj súťažnou mototuristikou a Automobilovými orientačnými súťažami. Je koordinátorom záujmových mototuristických súťaží akou napr. je Slovakia Tour, ktorej sa v tomto roku jazdí už 7. ročník. Ďalšou významnou súťažou je seriál dopravno-výchovných súťaží Rodičia, jazdite opatrne! o Pohár ÚAMK SR. Táto súťaž je určená rodičom a deťom vo veku od 6 do 18 rokov. Sekcia v spolupráci s Asociáciou automobilových orientačných súťaží koordinuje a riadi Majstrovstvá Slovenska v automobilových orientačných súťažiach. Pre organizovanie týchto súťaží má vypracované vlastné pravidlá. Sekcia ďalej poskytuje základné informácie pre našich aj zahraničných mototuristov ako sú napr. ceny PHM, diaľničné poplatky, tipy na výlety na Slovensku a ďalšie praktické rady mototuristom. Informácie poskytuje prostredníctvom vlastnej webovej stránky www.mototuristika.sk .

Motoristický šport

Sekcia organizátorov motoristického športu napomáha základným článkom (automotoklubom) pri organizovaní športových podujatí na území SR. Koordinuje spoluprácu klubov, poskytuje poradenstvo v oblasti reklamnej finančnej a daňovej legislatívy. V rámci finančných možností zabezpečuje finančnú a materiálnu pomoc. Sekcia sa zaoberá športovými pravidlami a otázkami organizačno-športového zabezpečenia jednotlivých vlastných súťaží.

Slovenská asociácia route 66

Vedeli ste, že?

Najčastejšie príčiny dopravných nehôd na našich cestách sú nasledovné

Pozornosť

Nevenovanie pozornosti vedeniu motoréveho vozidla (používanie mobilu).

Rýchlosť

Nedodržiavanie stanovenej rýchlosti na cestách.

Návykové látky

Požívanie alkoholu a iných návykových látok.

Hlavní partneri

Ceníme si naších partnerov a ďakujeme im za spoluprácu.