Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 948 799 710
info@uamk.sk
Slovensko

Motoristi motoristom

Motoristi motoristom

Motoristi motoristom

Slider

O nás

Ústredný automotoklub Slovenská republika ( ÚAMK SR ) je moderný európsky automotoklub, ktorý pôsobí v oblastiach bezpečnosti cestnej premávky, dopravno – bezpečnostných edukačných podujatí pre širokú občiansku verejnosť s akcentom na deti a mládež, prevenciu dopravnej nehodovosti a mototuristiku. ÚAMK SR je zároveň najstaršie motoristické občianske združenie na Slovensku s najväčšou zapojenosťou občianskej verejnosti do svojich aktivít. ÚAMK SR sa stal v roku 2004 jedným z prvých signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, vedenej Európskou komisiou, ktorá je najväčšou platformou občianskej spoločnosti v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Činnosť ÚAMK SR a jeho členských automotoklubov je zameraná na rodiny s deťmi a mládež, mototuristiku a motoristický šport. ÚAMK SR napomáha rozvoju dopravnej výchovy všetkých motoristov, ale najmä detí v školskom veku, upriamuje svoje úsilie na skvalitnenie dopravnej výchovy detí v súlade s dohodami a zmluvami Európskej únie a Valného zhromaždenia OSN. Kvalitná a erudovaná dopravná výchova detí a mládeže je preto pre ÚAMK SR prioritou.
ÚAMK SR venuje pozornosť nielen mládeži, ale aj seniorom v rámci projektu Seniori za volantom, kde organizuje sériu podujatí, zameraných na túto vekovú kategóriu. Predmetom činnosti ÚAMK SR je koordinácia práce členských automotoklubov, športových pravidiel a športovo – organizačné zabezpečenie športových mototuristických postupových súťaží v súlade s národnými a medzinárodnými športovými predpismi. Zásadnou prioritou a zameraním činnosti ÚAMK SR je bezpečnosť cestnej premávky, prevencia dopravnej nehodovosti, ale najmä ochrana života, zdravia a majetku všetkých občanov.

Čím sa zaoberá ÚAMK SR

Bezpečnosť

Ochrana života, zdravia a majetku vodičov a nemotorizovaných účastníkov cestnej premávky.

Vzdelávanie

Dosiahnutie účinného dopravno – bezpečnostného vzdelávania najmä žiakov základných škôl.

Legislatíva

Podieľať sa na tvorbe, dohľade a usmerňovaní dopravno – bezpečnostnej legislatívy Slovenska.

Spoločnosť

Podieľať sa na tvorbe, dohľade a usmerňovaní dopravno – bezpečnostnej legislatívy Slovenska.

Členstvo

Informovanosť, spravodajstvo a rozvoj programu jedinečných výhod pre členov ÚAMK SR.

Členská karta (čoskoro)

Zľavy a výhody pre registrovaných členov formou poskytnutej zľavy u zmluvných partnerov.

Dopravná výchova

Ústredný automotoklub Slovenská republika v rámci sekcie Dopravnej výchovy napomáha dopravnej výchove motoristov, ale najmä detí v školskom veku. Sekcia dopravnej výchovy ÚAMK SR spolu s Ministerstvom školstva SR zameriava svoje úsilie na skvalitnenie dopravnej výchovy detí v súlade s dohodami a zmluvami Európskej únie a Valného zhromaždenia OSN. Obsiahla dopravná výchova je pre neskoršie správanie dospelých účastníkov cestnej premávky veľmi dôležitá. Preto ÚAMK SR berie dopravnú výchovu veľmi vážne. Dnešných cyklistov pripravuje na ich možnú budúcnosť ako vodičov a vodičky motorových vozidiel.

Mototuristika

,,Každá rodina vlastniaca auto alebo motorku je základná mototuristická jednotka“ Sekcia mototuristiky ÚAMK SR združuje mototuristov záujemcov o rekreačnú mototuristiku, ktorej účelom je športové vyžitie, cestovanie a turistika, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok a prírodných krás. Ďalšou významnou súťažou je seriál dopravno-výchovných súťaží Rodičia, jazdite opatrne! o Pohár ÚAMK SR. Táto súťaž je určená rodičom a deťom vo veku od 6 do 18 rokov. Sekcia v spolupráci s Asociáciou automobilových orientačných súťaží koordinuje a riadi Majstrovstvá Slovenska v automobilových orientačných súťažiach.
www.mototuristika.sk

Motoristický šport

Sekcia organizátorov motoristického športu napomáha základným článkom (automotoklubom) pri organizovaní športových podujatí na území SR. Koordinuje spoluprácu klubov, poskytuje poradenstvo v oblasti reklamnej finančnej a daňovej legislatívy. V rámci finančných možností zabezpečuje finančnú a materiálnu pomoc. Sekcia sa zaoberá športovými pravidlami a otázkami organizačno-športového zabezpečenia jednotlivých vlastných súťaží.

Slovenská asociácia route 66

Vedie tromi samosprávnymi krajmi a siedmimi okresmi, z mesta Šahy na maďarskej hranici do Tatranskej Javoriny na poľskej hranici. Ako jediná cesta na svete je spojnicou troch štátov - Maďarsko, Slovensko, Poľsko. Táto cesta jednoznačne patrí medzi najkrajšie cesty na Slovensku či už pre jazdu na motocykli, alebo autom. Slovenská asociácia Route 66 je jediná organizácia, ktorá sa okrem propagácie tejto cesty, intenzívne zaoberá jej kvalitou, bezpečnosťou a ekonomickým rozvojom. Aj preto vnikol projekt SK Route 66, ktorý si vtýčil 7 prioritných osí, ktorými sa riadi a ďalej rozvíja.
www.sk-route66.sk

Dopravné spravodajstvo
RTVS | 0800 900 800
Zelená vlna »

Novinky / Články

Staňte sa členom ÚAMK SR a čerpajte výhody

* staňte sa súčasťou motoristického diania na Slovensku

* poďte sa podieľať na dopravno – bezpečnostných zákonoch

* poďte sa podieľať na rodinnej dopravnej výchove

* poďte s nami hodnotiť úroveň a kvalitu služieb motoristom v autoservisoch

* získajte zľavy na vodičské oprávnenie v elitných autoškolách

* poďte s nami mototuristicky cestovať a súťažiť

* získavajte vedomosti a poradenstvo pri nákupe jazdených vozidiel

* poďte s nami hodnotiť ceny a služby vodičom na čerpacích staniciach

* získajte najvýhodnejšie poistenie Vášho automobilu

* získajte peňažné zľavy u vybratých partnerov

* získajte charitatívnu pomoc pri dopravnej nehode

* STAŇTE SA SÚČASŤOU ÚSTREDNÉHO AUTOMOTOKLUBU A VYUŽITE SVOJE ČLENSKÉ VÝHODY

 

Výhody členstva čerpáte z oblastí:
* vzdelávania v autoškolách

* online vzdelávania pre autoškolákov a prípravy pre autoškoly

* nákupu doplnkov pre automobily a motocykle

* nákupu pohonných látok a mazív u zmluvných partnerov

* nákupu navigačných a bezpečnostných systémov

* služieb pre mototuristov, autoservisoch, autoumyvárňach

* ubytovacích a stravovacích služieb,

..a ďalšie výhody z motoristického diania…

Bratislava tour 2019 - Aftermovie

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky

Európska  komisia pre bezpečnosť cestnej premávky priebežne zverejňuje na portáli Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky významné európske osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a rozširovanie charty bezpečnosti a propagáciu  o rozvoj Európskej charty bezpečnosti  cestnej premávky a o prínos. Medzi prvými osobnosťami, ktoré pochopili význam tejto charty a význam ochrany ľudského života najmä v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky je aj občan Slovenskej republiky, prezident Ústredného automotoklubu – Slovenská republika Dr. Juraj Smrečan.

Partneri

Ceníme si našich partnerov a ďakujeme im za podporu a spoluprácu.

Vedeli ste, že?

Najčastejšie príčiny dopravných nehôd na našich cestách sú nasledovné:

Pozornosť

Nevenovanie pozornosti vedeniu
motoréveho vozidla (používanie mobilu).

Rýchlosť

Nedodržiavanie stanovenej rýchlosti na cestách.

Návykové látky

Požívanie alkoholu a iných
návykových látok.