Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

Správca cesty je povinný uhradiť škody

Správca cesty je povinný uhradiť škody

O kvalite ciest na Slovensku sa vedú dlhé debaty v odborných kruhoch, ako aj v kruhoch bežných motoristov, ktorí tieto cesty užívajú.

Každý motorista to pozná – na jar na vozovke výtlky a štrk po posype, v lete a na jeseň kaluže vody, v zime neodstránený sneh a ľadová vrstva, či poľadovica. Kto je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú na automobile, v dôsledku týchto skutočností? Jednoznačne správca cesty. Do tohto momentu je to jednoznačné, problém nastáva vtedy, ak si chceme náhradu škody, ktorá vznikla nárokovať. V praxi je hodnota poškodeného dielu, či už čelného skla, pneumatiky, nápravy, disku, rádovo v niekoľkých desiatkach či stovkách euro, takže hoci je vymožiteľná, len málo motoristov sa do tohto byrokratického boja dá.

Takže poďme pekne od začiatku.

Podľa Zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon) §9a odst. 2 správcovia diaľníc, ciest a miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.

Správca cesty je povinný uhradiť škody

Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva uvedený cestný zákon charakterizuje podľa §12 odst. 2 závady v zjazdnosti ako  takú zmenu v zjazdnosti komunikácií, spôsobenú vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami v zjazdnosti sú najmä:

  1. Ojedinelé výtlky, výmole a hrbole v inak bezchybnom povrchu súvislého úseku vozovky, nevhodne uložený udržiavací materiál, spadnuté stromy a kamene, poškodené dopravné značky a iné prekážky, ak sa na ne predpísaným spôsobom neupozorňuje
  2. Znečistenie vozovky, poškodenie vozovky a iné závady, spôsobené užívateľmi komunikácie alebo prevádzkovateľmi činností v okolí diaľníc, ciest a miestnych komunikácií
  3. Ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody na vozovku z okolia alebo vôd stojacich na vozovke v dôsledku zlej funkcie zariadenia na odvodnenie komunikácie.

 

Na to, aby ste si mohli uplatniť škodu na automobile spôsobenú uvedenými závadami musia byť splnené tieto podmienky:

  1. Musí byť spôsobená škoda na automobile
  2. Komunikácia, na ktorej poškodenie automobilu vzniklo musí byť v správe dotknutej osoby ( v prípade diaľníc NDS, cesty I. triedy SSC, cesty II. a III triedy VÚC, miestne komunikácie obec, mesto)
  3. Príčinná súvislosť medzi udanou závadou v zjazdnosti a spôsobenou škodou
  4. Porušenie povinnosti správcu komunikácie zabezpečiť závadu jej označením predpísaným spôsobom a porušenie povinnosti udržiavať komunikáciu v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená
  5. Existencia závady v zjazdnosti, tu je určená objektívna zodpovednosť správcu, ktorý má povinnosť na závadu upozorniť predpísaným spôsobom, príp. ju odstrániť .

 

Správca cesty je povinný uhradiť škody

 

Aby ste sa nedostali do stavu dôkaznej núdze, pri vzniku poškodenia Vášho automobilu je potrebné vzniknutú škodu preukázať a doložiť. Výborným pomocníkom môže byť autokamera, vyhotovená dôkladná foto-dokumentácia, svedecké výpovede, ale aj zadokumentovanie škodovej udalosti príslušníkmi Policajného zboru.  Až po vykonaní týchto krokov je možné pristúpiť k uplatneniu škody u správcu komunikácie. Odporúčame kvalifikované písomné uplatnenie škody voči správcovi komunikácie a priloženie všetkých relevantných dôkazných materiálov, s uplatňovaním vzniknutej náhrady škody.

Správcovia komunikácií majú na takéto situácie uzavreté poistné zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu. Pokiaľ správca komunikácie spôsobenú škodu uzná, vec sa ďalej postupuje poisťovni. Je vhodné upozorniť aj na fakt, že správca komunikácie škodu neuzná a v tom prípade je nutné, aby sa poškodený obrátil so svojim návrhom na úhradu škody príslušný súd.

V prípade  škodovej udalosti kvôli `zlej‘ vozovke máte nárok a odškodné,  len sa ho treba domáhať!

Aké sú Vaše skúsenosti? Vymáhali ste už škodu? Ako ste uspeli/neuspeli?
Váš Ústredný automotoklub Slovenská republika

Páči sa Vám tento článok? Podporte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email

Prečítajte si ďalšie články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *